embleem_NP
Natuurpunt Merchtem
Terug naar Paddebroeken


Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Merchtem - Afdeling Merchtem

Paddebroeken is de naam van een wat afgelegen wijk op de grens van Merchtem, Opwijk en Mollem (Asse) langsheen de Wedbeek en, verderop, de Puttenbeek. Hier kocht Natuurpunt Merchtem in 2001 een eerste stuk natte weide van 3,5 ha aan. Deze weide vormt nog steeds de kern van ons natuurgebied, maar door de jaren heen konden we door aankopen het gebied uitbreiden.
Zo werd in 2016 een gedeelte van het Paardenbos aangekocht, waardoor de oppervlakte van ons natuurgebied nu zo’n 9 ha bedraagt.
Vlakbij heeft ook NP IJsvogel Opwijk ook een aantal percelen in beheer. Alles bij mekaar is zo 15 ha natuur beschermd en voor het publiek toegankelijk gemaakt.
Het natuurgebied ligt in een nog vrij open landschap waar verschillende natuur- en bosgebieden (Paardenbos, Heibos en Kartelobos) voorkomen. Stroomopwaarts vormen deze een verbinding met het Kravaalbos in Mazenzele (Opwijk) en Meldert, stroomafwaarts met de valleigebieden van de Grote Molenbeek en haar zijbeken in het noorden van Merchtem en Steenhuffel (Londerzeel).

Beschrijving van het gebied:
De naam Paddebroeken komt reeds in de 15° eeuw voor en betekent een breed stuk grond tussen twee voren, in een broek gelegen. Deze naam komt goed overeen met het natuurgebied: dit is een hellend stuk weiland variërend van vrij nat tot nat, gelegen aan de Wedbeek. Aan de beekkant bestaat de oeverbegroeiing uit soorten als goudveil, dotterbloem en penningkruid. In de weide groeien dagkoekoeksbloem, echte koekoeksbloem en pinksterbloem.
Hier werden vijf poelen uitgegraven waar bruine kikker, gewone pad, alpenwatersalamander, vinpootsalamander en kleine watersalamander zich thuis voelen. Ook vele libellensoorten zweven hier rond. Aan de oever van de poelen groeit getand vlotgras, zomprus en greppelrus.
Op het hoger gelegen gedeelte treffen we de vegetatie van een kamgrasland. Hier is een boomgaard aangeplant met oude appelaars, perelaars, kers- en kriekelaars, pruimelaars en notelaars. Aangrenzend ligt een populierenaanplant met een waardevolle onderbegroeiing en een moerasspirea ruigte.
Een inlandse haag van meidoorn en sleedoorn biedt nest- en schuilgelegenheid voor een verscheidenheid aan vogels en een insectenhotel aan de ingang van het gebied wordt druk bezocht door tal van solitaire bijen- en wespensoorten.

Aan de overkant van de beek ligt het Paardenbos dat ook gedeeltelijk beheerd wordt door Natuurpunt. Na een recente kap van de populieren werd het opnieuw aangeplant met inheemse soorten. In de strooisellaag bloeien in het voorjaar soorten als daslook, goudveil, eenbes, wilde hyacint, gevlekte aronskelk en slanke sleutelbloem.