embleem_NP
Natuurpunt Merchtem
Paddebroeken Paddebroeken Paddebroeken Paddebroeken Paddebroeken Paddebroeken Paddebroeken Paddebroeken Paddebroeken Paddebroeken Paddebroeken Paddebroeken Paddebroeken Paddebroeken Paddebroeken Paddebroeken Paddebroeken Paddebroeken Paddebroeken Paddebroeken

Paddebroeken 
Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Merchtem - Afdeling Merchtem
Oppervlakte in eigendom afdeling Merchtem 9 ha 41 are 76ca (toestand eind 2017)
Totale oppervlakte in eigendom van Natuurpunt Merchtem,Opwijk : 15 ha 10are 12ca

Start project: 2001: 3ha 40ca natte weide werd aangekocht.
September 2001 werd het bosje op de hoek van Paddebroeken en Koereit aangekocht.
Eind 2011 werd er nog eens 22 are toegevoegd aan ons natuurgebied.
December 2012 werden er enkele stukjes bos aangekocht in d'Helle vlak tegen Opwijk
Februari 2016 kochten we een stukje in d'Helle voor een oppervlakte van 54are 30ca
Juni 2016 verdubbelden we ons natuurgebied met de aankoop van 4ha 74are 10ca bos
Het rietveld langs de spoorweg was reeds lange tijd in handen van NP IJsvogel
Daarna werden er heel wat kleine stukjes aangekocht in d'Helle en langs de Puttenbeek, goed voor 5ha 68a 36ca.

Hierna enkele diersoorten die regelmatig te zien zijn in onze natuurgebieden:

Paddebroeken Paddebroeken Paddebroeken Paddebroeken Paddebroeken Paddebroeken Paddebroeken Paddebroeken Paddebroeken Paddebroeken Paddebroeken Paddebroeken

Beschrijving van het gebied: Paddebroeken is de naam van een wijk gelegen op de grens van Merchtem, Opwijk. en Mollem (Asse). Deze naam komt reeds in de 15° eeuw voor en betekent een breed stuk grond tussen twee voren, in een broek gelegen. Deze naam komt goed overeen met het aangekochte natuurgebied: dit is een hellend stuk weiland variërend van vrij nat tot nat, gelegen aan de Wedbeek, met aan de beekkant oeverbegroeiing; een iets verderop gelegen en kleiner perceel, ook aan de beek gelegen, is meer bosrijk. Het natuurgebied ligt in een nog vrij open landschap waar verschillende natuur- en bosgebieden voorkomen. Stroomopwaarts vormen deze een verbinding met het Kravaalbos in Mazenzele (Opwijk) en Meldert, stroomafwaarts met de valleigebieden van de Grote Molenbeek en haar zijbeken in het noorden van Merchtem en Steenhuffel (Londerzeel).
In de onmiddellijke omgeving liggen het Paardenbos, het Heibos en het Kartelobos. Het gebied in eigendom bestaat uit een hellende weide die afloopt naar de Wedbeek. De vegetatie varieert volgens de vochtigheid van het gebied, op het hoger gelegen gedeelte treffen we de vegetatie van een kamgrasland, verder naar de beek toe van nat grasland en dotterbloemgrasland. Aangrenzend ligt een populierenaanplant met een waardevolle onderbegroeiing en een moerasspirea ruigte.

En ook de volgende soorten worden gespot in onze natuurgebieden :

Paddebroeken Paddebroeken Paddebroeken Paddebroeken Paddebroeken Paddebroeken Paddebroeken Paddebroeken Paddebroeken Paddebroeken Paddebroeken Paddebroeken

 Een iets verder, maar eveneens langs de beek gelegen perceel is een kapvlakte die naar een alluviaal elzenbroekbos evolueert.  Beheer. Aan de bovenrand werd een inlandse haag van meidoorn en sleedoorn aangeplant, op het drogere gedeelte een perceeltje met oude appelaars, perelaars, kers- en kriekelaars, notelaars en één mispel.  In het vochtig gedeelte van de weide zijn twee poelen uitgegraven, rond een van deze poelen groeit getand vlotgras, zomprus en greppelrus, aan de andere poel blaartrekkende boterbloem. Hier komen bruine kikker, gewone pad, alpenwatersalamander, vinpootsalamander en kleine watersalamander voor.

 Het weidegedeelte wordt beheerd in samenwerking met een plaatselijke landbouwer, door het in de zomermaanden te laten begrazen. Hierdoor moet de weide voedselarmer en soortenrijker worden. Dotterbloem, pinksterbloem, goudveil, wespenorchis, grote kattestaart, echte koekoeksbloem zijn enkele van de plantensoorten die er voorkomen.  Toegankelijkheid: Tussen het weidegebied en de populierenaanplant en de moerasspirearuigte loopt een vrij toegankelijk wandelpad, van hieruit is het mogelijk de wandeling langs de beek verder te zetten   Openstelling: Het nat weiland, het populierenbos, de moerasspirearuigte zijn tijdens natte periodes moeilijk toegankelijk. Er wordt gevraagd honden zeker aan de leiband te houden!   Vermeld PROJECTNUMMER 9401 - Paddebroeken bij elke gift voor dit natuurgebied BE56 2930 2120 7588 Vanaf € 40 wordt een fiscaal attest afgeleverd. Via de belastingen recupereer je 45% van jouw gift.

Plannetje met de eigendommen(donkergroene gekleurd) op Merchtems(onderste plannetje) en Opwijks grondgebied (bovenste plannetje) :

paddebroeken